ระยะเวลาการอบรม

หน้าหลัก | ระยะเวลาการอบรม

การอบรมใช้เวลา 25 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 3 ธันวาคม 2562 โดยจัด สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 18.00 น. รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง ทั้งนี้ การศึกษาดูงานอาจ มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม (ยกเว้นวันเปิดอบรมเป็นวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562)