กิจกรรมการอบรม

หน้าหลัก | กิจกรรมการอบรม

1. ภาคทฤษฎี การบรรยายและการอภิปราย แบ่งเป็น 5 หมวดวิชาโดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยายและนำการอภิปราย
หมวดวิชาที่ 1 บูรพมหากษัตริย์
หมวดวิชาที่ 2 รัฐกับการเมือง
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวดวิชาที่ 4 ศาสนาและคติความเชื่อ
หมวดวิชาที่ 5 ประชาชาติก้าวไกล

2. อภิปราย/เสวนา/ถกแถลง อบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมระดมความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันในแต่ละหมวดวิชา ในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบ Discussion-based Approach เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจเนื้อหาตามหลักสูตรโดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การวางแผนร่วมกัน

3. ศึกษาดูงานในประเทศ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษที่สำคัญของประเทศ จำนวน 5 ครั้ง การศึกษาดูงานเป็นภาคบังคับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจโครงการต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับ การอบรม และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งนี้ จะมีการบรรยายสรุปโดยวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

4. จัดทำภูมิพลังนิพนธ์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศ