การจัดทำภูมิพลังนิพนธ์

หน้าหลัก | การจัดทำภูมิพลังนิพนธ์

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินจัดให้มีการจัดทำภูมิพลังนิพนธ์เป็นกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จุดมุ่งหมาย

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดินสำหรับเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีปฏิสัมพันธ์และมีกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดิน

แนวทางการจัด

 • จัดกลุ่มภูมิพลังนิพนธ์ 6 กลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มละ 14 คน มีคณาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มละ 2-3 คน โดยใช้องค์ประกอบสมาชิกแตกต่างจากชุดการจัดการความรู้ ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่มเพื่อดำเนินการ
 • จัดประชุมในตารางอบรมจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง และนำเสนอภูมิพลังนิพนธ์อีก 1 ครั้ง โดยให้มีเวลานำเสนอกลุ่มละ 20 นาที ให้สมาชิกกลุ่มอื่น ซักถามประมาณ 10 นาที กลุ่มภูมิพลังนิพนธ์อาจนัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อการจัดทำภูมิพลังนิพนธ์และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดินตามความสนใจของกลุ่ม
 • ส่งภูมิพลังนิพนธ์ฉบับร่างให้คณาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อแนะนำปรับปรุงภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 • จัดทำเอกสารภูมิพลังนิพนธ์ฉบับย่อสำหรับแจกสมาชิกกลุ่มอื่นพร้อมทั้งเอกสารภูมิพลังนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำหรับคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มในวันที่นำเสนอภูมิพลังนิพนธ์
 • จัดทำเอกสารภูมิพลังนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารภูมิพลังนิพนธ์ฉบับย่อ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 พร้อมไฟล์ข้อมูลส่งให้หลักสูตรเพื่อใช้เผยแพร่ต่อไป

หัวข้อภูมิพลังนิพนธ์

 • ให้แต่ละกลุ่มกำหนดหัวข้อที่น่าสนใจ โดยมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดินในมิติชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • สาระสำคัญของภูมิพลังนิพนธ์ ควรประกอบด้วย 7 ส่วนเป็นอย่างน้อย ดังนี้
  • ความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดิน
  • พระราชปณิธานหรือพระราชดำริที่จะนำมาใช้ในการเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดินหรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ภาพปัจจุบันของสถานการณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคในประเด็นนั้นๆ
  • ภาพความสำเร็จของการเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดินที่ต้องการ
  • ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดินในระยะสั้นและระยะยาว
  • ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
  • การอ้างอิง/บรรณานุกรม
 • รูปแบบและความยาว
  • มีปก สารบัญ คำนำ กิตติกรรมประกาศ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เชิงอรรถ บรรณานุกรม ภาพประกอบ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม และคณาจารย์ที่ปรึกษา
  • มีความยาวประมาณ 30 หน้า กระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร(ฟ้อนท์) TH SarabunIT9 ขนาด 16 พ้อยท์
  • บทสรุปผู้บริหารมีความยาวประมาณ 5 หน้า