โครงสร้างและรายละเอียด

หน้าหลัก | โครงสร้างและรายละเอียด

โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา 7 หมวด ดังนี้

หมวดบทนำ มองหน้าแลหลัง หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน 2 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 1 บูรพมหากษัตริย์ 14 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 2 รัฐกับการเมือง 8 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 4 ประชาชาติก้าวไกล 8 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 5 ประชาชาติก้าวไกล 16 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 6 ภูมิพลังนิพนธ์ การจัดการความรู้ การถกแถลง 22 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 7 การศึกษาดูงานในประเทศ 28 ชั่วโมง