หลักการและเหตุผล

หน้าหลัก | หลักการและเหตุผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของประเทศและภูมิภาคเอเชียมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาติอันเป็นบ่อเกิดของพลังแห่งการสร้างสรรค์ หรือภูมิพลังในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง มีนัยสำคัญของโลกในศตวรรษใหม่ ด้วยตระหนักในพันธกิจดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ โดยมุ่งให้หลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งพลังในการเสริมสร้าง “ภูมิพลังแผ่นดิน” ผ่านการใช้ความคิด ปัญญา และความสามารถร่วมกันในการปกป้องสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงทุ่มเทและเสียสละในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญ รุ่งเรือง และพ้นผ่านสภาวะวิกฤติได้อย่างต่อเนื่องมาเป็น “บทเรียน” ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมได้ศึกษา เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการสืบสานความรู้และ ภูมิปัญญาของชาติ พร้อมทั้งร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นคุณูปการในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบต่อไป