วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อวางรากฐานความตระหนักรู้และเน้นย้ำถึงความสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ
  • เพื่อสืบสานแนวพระราชปณิธานและพระราชภารกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
  • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไทยโดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการดำเนินงาน