คณะผู้บริหารหลักสูตร

หน้าหลัก | คณะผู้บริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์
ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ศาสตราจารย์
ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ร้อยโทหญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

รองศาสตราจารย์
ดร. กรรณิการ์ สัจกุล

รองศาสตราจารย์
ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี

รองศาสตราจารย์
ดร. วรณพ วิยกาญจน์

รองศาสตราจารย์
ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

รองศาสตราจารย์
จินตนา บุญบงการ

รองศาสตราจารย์
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์

รองศาสตราจารย์
ศศนันท์ วิวัฒนชาต

รองศาสตราจารย์
สุทธิมา ชำนาญเวช

รองศาสตราจารย์
ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมธินี วณิกกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด