หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินจัดให้มีกิจกรรมถกแถลงของผู้เข้ารับการอบรมเป็นการเพิ่มเติมจากการฟังบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม “ถกแถลง”

  • จุดมุ่งหมาย
    • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
    • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะและหาข้อสรุปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
  • แนวทางการจัด
    • จัดให้มีการถกแถลง 4 ครั้ง
    • ระยะเวลาของการถกแถลงครั้งละ 2 ชั่วโมง