เกณฑ์การรับวุฒิบัตร

หน้าหลัก | เกณฑ์การรับวุฒิบัตร

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมดของหลักสูตร และมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการอบรม (ระยะเวลา 100 ชั่วโมง ขาดได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมง)
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาดูงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานนำเสนอผลงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา