กิจกรรมหลักสูตร

หน้าหลัก | กิจกรรมหลักสูตร

พิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ ๔

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน พร้อมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ ๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และบริเวณลานประชุมกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน และศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน ๑๑๐ คน และผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๘ คน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี มอบรางวัลผู้เข้ารับการอบรมดีเด่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ นายจรัล เดชประทุม นายชัยภัทร ศรีไทย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ นางสาวสุวิมล พงศ์พิทยานันต์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ภพผ. รุ่นที่ ๑-๓ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จและผ่านการอบรมรุ่นที่ ๔ อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมอบรางวัล มิสเตอร์ภูมิพลังแผ่นดิน ให้แก่นายฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา และ นายสงวน สรวยจิรวัฒน์ และรางวัล มิสภูมิพลังแผ่นดิน ให้แก่ นางภัทธิรา เอื้อชูเกียรติ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ภพผ. รุ่นที่ ๔ ได้นำเสนอสารนิพนธ์กลุ่มอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจและแนวทางในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย ดังนี้

  • กลุ่มที่ ๑ พลังก้าวหน้า หัวข้อ หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
  • กลุ่มที่ ๒ ปัญญาสยาม หัวข้อ พระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับบทเรียนอันทรงคุณค่าเพื่อเสริมสร้างภูมิพลังแผ่นดิน
  • กลุ่มที่ ๓ ยามประเทศ หัวข้อ แก้มลิง พระอัจฉริยภาพในการจัดการน้ำของพระราชา
  • กลุ่มที่ ๔ เขตเสรี หัวข้อ การศึกษาทางไกลโดนใจเยาวชน
  • กลุ่มที่ ๕ ปฐพีจุฬาฯ หัวข้อ เด็กดีของแผ่นดิน
  • กลุ่มที่ ๖ สง่าแผ่นดิน หัวข้อ พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน จากกระแสพระราชดำรัสสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปีละ ๑ ครั้ง โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารจัดการอบรม นับตั้งแต่รุ่นที่ ๑ จนถึงรุ่นปัจจุบัน คือ รุ่นที่ ๔ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวการเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปได้ที่ www.bpp.chula.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๒๘๘๐ ต่อ ๑๓๑-๑๓๔

Photo Gallery