กิจกรรมหลักสูตร

หน้าหลัก | กิจกรรมหลักสูตร

บรรยายหัวข้อ “หลากคติใต้ฟ้าผืนเดียว : องค์ศาสนูปถัมภกของสยามประเทศ”

หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30 – 18.00 น.
ณ วัดซางตาครู้ส

Photo Gallery