กิจกรรมหลักสูตร

หน้าหลัก | กิจกรรมหลักสูตร

การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558

Photo Gallery