สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน)

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-2880 โทรสาร 02-218-2859, 02-218-2899