ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน้าหลัก | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวปฏิบัติในการบริหารกิจการหรือหน่วยงานของตนหรือเครือข่ายให้เป็นภูมิพลังแผ่นดินของการพัฒนาประเทศและประชาคมโลก
  • เป็นภูมิพลังของแผ่นดินที่เป็นเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามแบบในอุดมคติ โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม