การสมัครเข้าอบรม

หน้าหลัก | การสมัครเข้าอบรม

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และมีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
 • เป็นผู้มีวัตรปฏิบัติและคุณธรรมอันเหมาะสมแก่การเป็นผู้บริหารระดับสูง
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในช่วงระหว่างเดียวกันกับหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน

2. รายการเอกสารประกอบการพิจารณาเข้ารับการอบรม

 • ใบสมัครเข้ารับการอบรมที่กรอกรายละเอียด ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง และขอเป็นไฟล์รูป .jpg สำหรับบันทึกลง CD
 • ประวัติส่วนตัว ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  • ข้อมูลด้านการศึกษา
  • ข้อมูลด้านการทำงาน
  • ข้อมูลด้านการฝึกอบรม
  และขอเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx สำหรับบันทึกลง CD
 • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในประเด็นต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกหลักสูตร
  • วิสัยทัศน์และแนวทางการสืบสานพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย
  • ผลงานและ/หรือบทบาทของท่านที่เกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคมไทย
  • ความคาดหวังจากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
  และขอเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx สำหรับบันทึกลง CD
 • สำเนาปริญญาบัตรหรือเอกสารการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายสี ของผู้เข้ารับการอบรม รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นฉากหลังสีขาว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยติดรูปในใบสมัครเข้ารับการอบรม
  • สุภาพบุรุษ แต่งกายเครื่องแบบหรือชุดสูทสากล
  • สุภาพสตรี แต่งกายเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ
  และขอเป็นไฟล์รูป .jpg สำหรับบันทึกลง CD
 • เอกสารรับรองผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • เอกสารยินยอมของผู้บังคับบัญชา กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมมิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุด ขององค์กร จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารรับรองตำแหน่งงานจากสถานประกอบการทางธุรกิจที่ผู้เข้ารับการอบรมทำงานอยู่ในปัจจุบัน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนหรือสถานประกอบกิจการนั้นๆ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารรายงานประจำปีหรือเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัทหรือผลการดำเนินงานขององค์กร จำนวน 1 ชุด

โปรดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง)
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-mail: contact.bpp@chula.ac.th โทรศัพท์ 02-218-2880 ต่อ 131 – 135
ฉบับจริง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางไปรษณีย์ประทับตรา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562